بهترین حکومت از نظر شما ؟
(60%) 3
جمهوری اسلامی
(0%) 0
افشاریه
(0%) 0
صفویه
(0%) 0
خوارزمشاهیان
(0%) 0
سلجوقیان
(0%) 0
آل بویه
(0%) 0
صفاریان
(0%) 0
ساسانیان
(0%) 0
اشکانیان
(20%) 1
هخامنشیان

تعداد شرکت کنندگان : 4